Na 17 grudnia 2021 jest była zaplanowana data wejścia w życie ustawy o ochronie sygnalistów

Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa służyć ma lepszemu egzekwowaniu prawa poprzez skuteczniejsze wykrywanie przypadków naruszeń, wyjaśnianie ich i reagowanie za pomocą postępowań wyjaśniających a także ma zapewnić ochronę osobom zgłaszającym. Ustawa daje możliwość aby naruszenia prawa zgłaszane były wewnętrznie, bez angażowania organów administracji państwowej czy mediów. Fakultatywna anonimowość zgłoszeń ma zachęcać sygnalistów do większej aktywności i zapewnić im ochronę przed niekorzystnymi działaniami pracodawcy.

Ustawa o sygnalistach

Jakie podmioty obejmuje ustawa

Ustawa dotyczy zarówno podmiotów sektora prywatnego jak i jednostek administracji publicznej:

Podmioty prywatne zatrudniające ponad 250 osób

Od grudnia 2021 roku

Podmioty sektora publicznego

Od grudnia 2021 roku

Podmioty prywatne zatrudniające od 50 do 250 osób

Od 17 grudnia 2023 roku

Próg 50 pracowników nie ma zastosowania do pracodawców wykonujących działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska, objętych zakresem stosowania aktów prawnych Unii Europejskiej wymienionych w części I.B i II załącznika do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (art. 27.2.)

Entrepreneurs

Jednostki sektora publicznego.

Zgodnie z Art. 62. Ustawy „Realizacja obowiązku ustalenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych przez podmioty w sektorze prywatnym zatrudniające co najmniej 50 i mniej niż 250 pracowników następuje do dnia 17 grudnia 2023 r.”. Jakkolwiek w nieaktualnym już brzmieniu ustawy termin 17 grudnia 2023 nie dotyczy jednostek sektora publicznego, a zatem ustawa dla tego sektora nakłada te same obowiązki w takim samym terminie jak dla sektora prywatnego – najprawdopodobniej wejdzie w życie do końca pierwszego kwartału 2022 r.

Pracodawcy sektora prywatnego.

Wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, spełniające warunek ilości pracowników: dla podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób planowane było od 17 grudnia 2021, zaś od 17 grudnia 2023 roku dla podmiotów zatrudniających od 50 do 249 pracowników. * Obecnie czekamy na poprawiony projekt ustawy uwzględniający komentarze do ustawy opublikowane na przełomie 2021 i 2022 roku.

* Próg 50 pracowników nie ma zastosowania do pracodawców wykonujących działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska.

Professional firms

Co muszę zrobić, żeby być w zgodzie z ustawą?

Program dla sygnalistów - regulamin

Regulamin

Zgodnie z art. 28 ustawy, pracodawca ustala regulamin zgłoszeń wewnętrznych. Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu zgłoszeń wewnętrznych przed dopuszczeniem go do pracy.

Program dla sygnalistów - procedura

Procedura

Regulamin określa wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

Program dla sygnalistów - narzędzie do zgłoszeń

Narzędzie do zgłoszeń

Narzędzie musi korespondować z wewnętrzną procedurą, w szczególności w zależności od tego czy obejmuje ona przyjmowanie zgłoszeń anonimowych. Przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń musi zapewniać ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia jak również osoby, której dotyczy zgłoszenie.

Program dla sygnalistów - prowadzenie rejestru

Prowadzenie rejestru

Zgodnie z art. 34. 1. Pracodawca prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych. Ponadto pracodawca musi stosować rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające przechowywanie danych osobowych zgłaszającego oddzielnie od dokumentu lub innego nośnika informacji obejmujących zgłoszenie (art 30. 3).

Program dla sygnalistów - wyznaczenie osób odpowiedzialnych

Wyznaczenie osób

Pracodawca ustala podmiot wewnętrzny upoważniony przez pracodawcę do przyjmowania zgłoszeń.

Program dla sygnalistów - komunikacja z sygnalistami

Komunikacja z sygnalistami

Pracodawca przekazuje informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.

Jakie kary przewiduje ustawa?

  1. Za utrudnianie dokonania zgłoszenia Ustawodawca przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3 (art. 56).
  2. Wg art. 57 ustawy, za podjęcie działań odwetowych wobec osoby, która dokonała zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, będzie groziła kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 3 lat.
  3. Kto narusza obowiązek zachowania poufności tożsamości osoby, która dokonała zgłoszenia, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 3 lat (art. 58 ustawy).
  4. Wg art. 60 ustawy, karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. podlegają pracodawcy, którzy nie ustanowią wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych albo ustanowią procedurę naruszającą art. 29 ust. 1 ustawy.
  5. Zgodnie z art. 59 za dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji karze podlegają również osoby zgłaszające (kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 3 lat).